5 Mart 2016 Cumartesi

ARAF

Yâ Rabbi!
 
"Bârigâh-ı Ehadiyyet"ine el açtık, boyun büktük...Senin kapına ilticâ edip senden birşey isteyeni, kapından boş çevirmeyeceğini kullarına ben haber verdim...Senin kapına geldik...Birçok şeyler istiyoruz...Bunu söylemek için dile hâcet yok...Sen kalblerden geçen bütün efkârın hâlikısın...Sana ne hâcet lisân ile takrîr-i hâl edelim...Semî', Basîr, Alîm, Hakîm, 'Adl, Kuddûs, Hayy u Kayyûm sensin...Madem sen öyle istiyorsun haydi lisân ile de isteyelim... 

Bizi affet...Şekâvetimizi se'âdete kalb eyle...Sana giden yol üzerinde ayaklarımızı sâbit eyle...Sana yürüyerek gelene sen koşarak gelirsin...Seni zikredeni sen de zikredersin...Senin verdiğin nimetlere şükredene nimetlerini ziyâde edersin...Maddî ve manevî bütü nimetlerine şükürler olsun...En büyük nimetin şudur ki, "Zât-ı Ulûhiyyet"ine bizi kul ettin, sevgili Peygamber'ine ümmet ettin, cümle peygamberlere îmân nasîb ettin...Seni tevhîd ederiz, şerîkin nazîrin yokdur, "leyse ke mislihî şey'ün", hiçbir şey senin mislin olamaz, Kâdir u Kayyûm sensin...Birşeyi yapacağın vakit, "izâ erâde şeyen en yekûle lehû kün fe yekûn", sen bir şeyi murâd ettiğin vakit, kün dersin o şey derhal olur...Öyleyse hüküm senindir, biz mahkûmuz...Sen Gâlib'sin biz maglûbuz...Sen Kaviyy'sin biz za'îfiz...Sen Rezzâk'sın biz açız...Sen Hayy'sın biz meyyitiz...Bizi nûr-i tevhîd ile dirilt...Gözümüzden gaflet perdesini kaldır...Cemâl'ini görmeye lâyık kıl...Üzerimize ağır ağır yükler yükleme yâ Rabb!...Bizim kuvvetimiz az...Biz za'îfiz, sen Kaviyy'sin yâ Rabbi!...Bizden hatâ senden 'atâ yâ Rabbi!...Yalvarıyoruz...Senden istiyoruz...Bizi azîz et...Bizi "fî mak'adi sıdkin 'inde melîkin muktedir" sırrına mazhar kıl...Bize Sıddîk'inin sıddîkiyyetinden hisse ver... Ömer'in adlinden adâlet ihsân eyle..Osman'ın hayâsından, zühdünden ve Kur'ân'a hizmetinden bizi hissedâr eyle...Ali'nin ilmi hakkı için, Hayder-i Kerrâr'ın cûd ü keremi ve sehâsı hakkı için, "lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr" hakkı için, bizleri Hayder-i Kerrâr ile haşr et ve mübârek ellerinden âb-ı Kevserden cümlemizi sîrâb et...

Âdem'in safiyyetine, Nûh'un neciyyetine, İbrâhîm'in halîliyyetine bizleri mazhar kıl...Mûsâ nebîne Tûr-i Sinâ'da hitâb ettiğin gibi, bizim vücûdumuzu bize Tûr eyle de öyle hitâb eyle...Îsâ rûhullah hakkı için, mukaddes annesi Meryem hakkı için, Hazret-i Îsâ'ya indirdiğin İncil hakkı için, İncil'de mestûr bulunan esmâ-yı hüsnâ hakkı için...Hazret-i Kur'an hakkı için... Esrâr-ı Kur'ân hakkı için... Kur'an'daki müteşâbihat hakkı için...Elif-lâm-mîm...Elif-lâm-mîm...Elif-lâm-mîm...Allahu lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm...ve ilâhüküm ilahün vâhid lâ ilâhe illâ hüve'r-rahmânü'r-rahîm...Elif-lâm-râ...Elif-lâm-mîm-râ...Kâf-hâ-yâ-ayn-sad..Tâ-hâ... Elif-lâm-râ...Elif-lâm-râ...Elif-lâm-râ...Hâ-mîm...Ayn-sîn-kâf...Hâ-mîm...Hâ-mîm...Hâ-mîm...Hâ-mîm...Hâ-mîm...Hâ-mîm...Hâ-mîm...Hâ-mîm...Sûretü'l-Mülk ve Sûretü'l-Feth hürmetine..."İsm-i A'zam"ın hürmetine...Habîbin Muhammed'in okuduğu Kur'ân hürmetine, bizi buradan boş çevirme yâ Rabbi!..Hidâyetine mazhar kıl...hidâyetinde dâim eyle....İbâdet ve tâ'atdan bize zevk ver...Tembelliğimizi bizden al...Fakrımızı gınâya çevir...Bizleri "Nazar-ı İlâhiyye"ne lâyık bir kalbe mâlik kıl...Dillerimizi isminle süsle...Bizi buradan boş çevirme...

Üzerimize teveccüh etmiş ve edecek kazâları, belâları, elemleri, kederleri ve musîbetleri def' ü ref' eyle yâ Rabbi!...Vatanımıza selâmet ver...Vatanımızın ve milletimizin dâhilî ve hâricî düşmanlarını senin Kahhâr ismine havâle ettik...Harb felâketinden bizleri koru yâ Rabbi!...Çocukları yetîm, kadınları dul bırakma...Anneleri, babaları ağlatma....Ma'mûr olan şehirleri harâbeye çevirme yâ Rabbi!...Fakat kaderullahda harb olacak ise, ehl-i îmânı ehl-i küfr üzerine gâlib eyle...

Son kelâmımızı Kur'ân-ı Mecîd ve Kelime-i Tevhîd eyle...Îmân ile göçmek nasîb eyle...Sâlihlere ilhâk eyle...Nârından âzâd eyle...Lutf u kereminle, ihsân u inâyetinle cennetine meccânen dâhil kıl...Allahümme halaktenî meccânen ve rezaktenî meccânen vedhuli'l-cennete meccânen...

Duâmızı kabûl et, bizleri memnûn et...Habîbin Muhammed hürmetine, "İsm-i A'zam"ın hürmetine, indinde mergûb ve mahbûb olan kullar hürmetine...Fâtiha...

Muzaffer Efendi Hazretlerinin her zamanki gibi irticâlen yaptığı bu duâ, 16 Kasım 1984 târihindeki bir sohbet meclisinde kaydedilmişdir...

http://defter-i-ussak.blogspot.com.tr/2016/03/muzaffer-efendi-hazretlerinin-bir-duas.html
alınmıştır.

Hiç yorum yok: